polski english

Polak w zagranicznym wojsku

15-11-2013

Odpowiedź uzyskana na pytania wysłane do Biuletynu Informacji Publicznej odnośnie służby wojskowej zagranicą (czy Polak może służyć w armii innego kraju oraz czy Polak z podwójnym obywatelstwem, polskim i brytyjskim, może służyć w armii brytyjskiej).

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz.U. Nr 68, poz. 438):

 1. obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku byłych żołnierzy zawodowych za zgodą Ministra Obrony Narodowej;
 2. zgody udziela się wyłącznie na pisemny wniosek obywatela polskiego (sporządzony według wzoru), złożony do właściwego organu;
 3. do wniosku, o którym mowa w pkt 2 należy dołączyć następujące załączniki (oryginały):
  1. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych,
  3. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
  5. potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej (wpłaty, opłaty lub przelewu) na rzecz urzędu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu, który dokona czynności urzędowej - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.). Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa lub zleceniem bankowym lub pocztowym na rachunek: Urząd Dzielnica Warszawa-Mokotów,  nr konta 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113 z dopiskiem „opłata skarbowa”;
 4. wniosek (wg wzoru) wraz z ww. załącznikami należy przesłać na adres: Minister Spraw Wewnętrznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, a w przypadku byłych żołnierzy zawodowych na adres: Minister Obrony Narodowej, ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa;
 5. obywatele polscy zamieszkujący lub przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy za granicą składają wniosek wraz z załącznikami za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego;
 6. złożenie wniosku nie powoduje obowiązku skierowania obywatela polskiego do komisji lekarskiej w celu określenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 7. udzielenie zgody na podjęcie wnioskowanej służby nie rodzi odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej Polskiej za następstwa podjęcia takiej służby;
 8. udzielenie zgody lub odmowa jej udzielenia następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie służy odwołanie;
 9. zgody nie udziela się w razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie wojny oraz w razie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu wojennego lub stanu wyjątkowego;
 10. o uzyskanie zgody nie muszą ubiegać się obywatele polscy będący jednocześnie obywatelami innego państwa, jeżeli stale zamieszkują na jego terytorium i zamierzają przyjąć służbę w siłach zbrojnych lub organizacji wojskowej tego państwa.

Więcej informacji na interesujący Pana temat uzyska Pan na stronie – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie są też do pobrania stosowne wnioski:

https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/sprawy-obronne/4400,dok.html

 

Obywatele polscy, którzy podjęli lub podejmą służbę w obcym wojsku bez zgody właściwego organu podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - art. 141 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

 

Z poważaniem

Starszy Specjalista
Wydziału Informacji Publicznej DPI MON

Ciekawe wydarzenia

Sonda

Obawiasz się wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej?
 Tak
 Nie
 Nie mam zdania

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje, wybierz interesujące Cię kategorie i podaj swój adres e-mail.